Triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018 theo công văn Số: 34 /PGDĐT-CTTT ngày 05/3/2018 của phòng giáo dục và đào tạo Giao Thủy.

Tháng Ba 9, 2018 2:37 chiều

CV số 34- Hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo 2018 (1)

UBND HUYỆN GIAO THỦY
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:  34 /PGDĐT-CTTTV/v hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018. Giao Thủy, ngày 05 tháng 03 năm 2018

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non.

 

Thực hiện Công văn số 236/SGDĐT-CTTT ngày 01/03/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo Nam Định về việc hướng dẫn công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2018, Phòng Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn các trường trung học cơ sở, tiểu học, mầm non tổ chức thực hiện một số nội dung sau:

  1. Gắn việc thực hiện tuyên truyền biển, đảo với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị trong năm 2018, trong đó quán triệt nội dụng trọng tâm của việc tuyên truyền biển, đảo: Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến đường lối, chủ trương, quan điểm, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước ta về các vấn đề có liên quan đến biển, đảo; tiếp tục tuyên truyền những cơ sở, chứng cứ lịch sử và pháp lý khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa; đẩy mạnh tuyên truyền phát triển kinh tế biển nhằm tăng cường tiềm lực kinh tế quốc gia và bảo vệ chủ quyền biển, đảo; tuyên truyền các hoạt động hợp tác quốc tế về biển, đảo, nghiên cứu khoa học, biển đổi khí hậu và những cam kết, hành động của Việt Nam đối với hiện tượng biến đổi khí hậu, về các hoạt động phối hợp hiệu quả giữa Việt Nam và nước ngoài trong quản lý, bảo vệ, khai thác, phát triển tài nguyên, môi trường biển, về tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, về bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn khu vực ven biển và trên vùng biển thuộc chủ quyền, tài phán của Việt Nam; coi trọng hơn nữa công tác tuyên truyền, thông tin đối ngoại, tiếp tục đấu tranh, phản bác những quan điểm sai trái, thù địch về Biển đông và mối quan hệ giữa Việt Nam với các quốc gia có liên quan trên Biển đông,…
  2. Tích hợp, lồng ghép nội dung tuyên truyền biển, đảo vào các nội dung và hoạt động giảng dạy, giáo dục của đơn vị.
  3. Căn cứ vào tình, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể để lựa chọn hình thức tuyên truyền thiết thực, hiệu quả, đảm bảo sát đối tượng, sát thực tiễn như: Nói chuyện, tọa đàm; panô, áp phích, tờ rơi; hội nghị bồi dưỡng kiến thức, tuyên truyền thu hút nhân lực cho Quân chủng Hải quân,… Trong đó, chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả của hình thức tuyên truyền miệng; tăng cường sử dụng mạng xã hội trong công tác tuyên truyền; phát huy thế mạnh của hình thức tuyên truyền trực quan; đa dạng hóa các hình thức cổ động, nhất là cổ động qua các phương tiện truyền thông hiện đại.
  4. Phối hợp với lực lượng Quân sự, lực lượng Bộ đội Biên phòng địa phương trong việc xây dựng nội dung, phát triển đội ngũ làm công tác tuyên truyền biển, đảo; lựa chọn hình thức tổ chức tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho cán bộ, giáo viên và học sinh.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả và báo cáo về Phòng những cách làm hay, ý tưởng mới hoặc những trường hợp bất thường xảy ra qua địa chỉ hòm thư Email: tieuhocgiaothuy@gmail.com./.

 

Nơi nhận:– Trưởng Phòng (để báo cáo);- Như kính gửi (để thực hiện);- Lưu HCTH, CTTT. K/T TRƯỞNG PHÒNGPHÓ TRƯỞNG PHÒNG  

(đã kí)

 

 

Phùng Văn Hà