Phát động phong trào viết SKKN, đề tài khoa học năm 2018 của trường Tiểu học TT Quất Lâm

Tháng Ba 9, 2018 2:54 chiều
UBND HUYỆN GIAO THUỶ

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 
Số: 38/PGDĐT – VP

V/v phát động viết SKKN dự thi cấp huyện, cấp tỉnh năm 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
           Giao Thuỷ, ngày 6  tháng 3  năm 2018

 

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, THCS.

Căn cứ vào thông báo số 53/SGDĐT-VP ngày 09/01/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo phát động phong trào viết SKKN dự thi cấp huyện, cấp tỉnh năm 2018 như sau:

  1. Kết quả sáng kiến kinh nghiệm dự thi cấp huyện, cấp tỉnh năm 2017 có những ưu điểm nổi bật:

1.1. Ưu điểm:– Về hình thức: Các sáng kiến trình bày đẹp, đúng mẫu, bố cục hợp lý, rõ ràng, hành văn mạch lạc, gọn gàng.

– Về nội dung: Mỗi lĩnh vực, mỗi bộ môn đều có những sáng kiến thể hiện tính mới, tính sáng tạo, có giá trị thực tiễn nêu bật những kinh nghiệm tích lũy được trong công tác quản lý và giảng dạy. Thành công về nội dung của các SKKN năm nay đó là các SKKN tập trung giải quyết những nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2016 – 2017 như

* Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh ngoài không gian lớp học; giảng dạy môn Mĩ thuật cho học sinh theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh tiểu học; thiết kế nội dung và hình thức tổ chức câu lạc bộ môn học;

* Làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học trong giảng dạy môn học theo định hướng Ứng dụng – Trải nghiệm – Sáng tạo; biện pháp sáng tạo thiết kế bổ sung đồ dùng đồ chơi giúp trẻ phát triển trí tuệ trong trường Mầm non.
* Kinh nghiệm trong công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia…

1.2 Tồn tại, hạn chế:

– Hồ sơ của một số đơn vị nộp về Phòng GD&ĐT không đúng theo mẫu quy định: Thiếu đơn đề nghị xét công nhận SKKN của cá nhân; bìa quyển báo cáo SKKN sai quy cách, còn một số đề tài SKKN của những năm trước đưa ra chỉnh sửa thành năm 2017, chất lượng của nhiều sáng kiến còn thấp, chưa đúng với thể thức và nội dung yêu cầu. Một số SKKN lấy nguyên bản từ những luận văn trên các trường Đại học; một số chưa biết cách viết SKKN, số lượng SKKN dự thi ít hơn so với năm trước. Không có SKKN đạt giải tại Hội đồng khoa học – Sở khoa học công nghệ tỉnh công nhận.

1.3. Kết quả:

Tập thể: Huyện Giao Thủy xếp thứ 6/10 huyện, thành phố đạt giải Ba;

Cá nhân: 50 SKKN dự thi cấp ngành tỉnh; có 30 SKKN đạt giải; trong đó: 2 SKKN loại Tốt, 15 SKKN loại Khá và 13 SKKN có Giấy chứng nhận(có danh sách kèm theo).

  1. Công tác lưu trữ, phổ biến, ứng dụng kết quả SKKN – Phát động phong trào viết SKKN, đề tài khoa học năm 2018.
  2. Công tác lưu trữ, phổ biến, ứng dụng kết quả SKKN

– Phòng Giáo dục ghi nhận và đánh giá cao các SKKN dự thi đạt giải cấp ngành tỉnh yêu cầu các đơn vị trường tiếp tục quan tâm đẩy mạnh việc tổ chức phổ biến ứng dụng kết quả SKKN vào thực tiễn hoạt động của đơn vị. Phòng GD&ĐT đánh giá hoạt động phổ biến, ứng dụng kết quả SKKN là một trong những hoạt động trọng tâm trong năm học và yêu cầu các đơn vị báo cáo kết quả cụ thể trong báo cáo tổng kết năm học; các đơn vị có thể áp dụng các hình thức phổ biến SKKN sau:

+ Tổ chức Hội thảo các chuyên đề SKKN: báo cáo, trao đổi thảo luận về SKKN theo quy mô toàn đơn vị, tổ, nhóm chuyên môn;

+ Tổ chức thử nghiệm hoạt động quản lý, giảng dạy;

+ Chủ động lưu trữ tại nhà trường các SKKN được xếp loại trước khi nộp lên Phòng Giáo dục & Đào tạo và Sở GD&ĐT.

  1. Phát động phong trào viết SKKN, đề tài khoa học năm 2018.

– Hiệu trưởng các nhà trường tuyên truyền, phát động cán bộ, giáo viên thuộc đơn vị viết SKKN. Các SKKN tập trung vào chuyên đề:

+ Tăng cường các hoạt động trải nghiệm sáng tạo cho học sinh ngoài không gian lớp học; giảng dạy môn Mĩ thuật cho học sinh theo phương pháp Đan Mạch cho học sinh tiểu học; thiết kế nội dung và hình thức tổ chức câu lạc bộ môn học.

+ Làm và sử dụng hiệu quả đồ dùng dạy học trong giảng dạy môn học theo định hướng Ứng dụng – Trải nghiệm – Sáng tạo; biện pháp sáng tạo thiết kế bổ sung đồ dùng đồ chơi giúp trẻ phát triển trí tuệ trong trường mầm non.

+ Kinh nghiệm trong công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất xây dựng trường đạt Chuẩn Quốc gia…

– Về số lượng SKKN dự thi: Mỗi đơn vị nộp SKKN dự thi không quá 40% tổng số CBGV.

– Hồ sơ SKKN cấp trường gửi về Phòng GD&ĐT gồm:

+ Danh sách SKKN dự thi (theo mẫu);

+ Mỗi SKKN được in đóng quyển (theo mẫu);

* Thời gian:

Cấp trường : Hoàn thành việc thẩm định, đánh giá, xếp loại SKKN, đề tài khoa học của đơn vị trước ngày  23/3/2018.

– Cấp huyện: Các trường nộp SKKN, đề tài khoa học về Phòng Giáo dục qua bộ phận Tổng hợp Thi đua chậm nhất  ngày 30/3/2018. Hội đồng khoa học cấp huyện tổ chức chấm xếp loại cấp huyện vào tháng 4/2018. (sau ngày 30/3/2018 những đơn vị nào chưa nộp SKKN về Phòng Giáo dục coi như đơn vị đó không có cán bộ, giáo viên tham gia viết SKKN năm học 2017-2018)

Nhận được công văn này, yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị triển khai và thực hiện nghiêm túc những quy định trên./.

 

Nơi nhận:

– Như kính gửi;

– Hội đồng khoa học huyện;

– Lãnh đạo phòng/để BC;

– Các tổ chuyên môn, tổ ĐK của Phòng;

– Lưu: VP.

 

TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

 

Nguyễn Cao Cường