GIẤY TRIỆU TẬP DỰ HỘI NGHỊ CẤP TỈNH

Tháng Mười 22, 2018 9:34 chiều
UBND HUYỆN GIAO THỦYPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 

Số 08 /PGDĐT- TH

V/v triệu tập giáo viên tham gia Hội nghị triển khai sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho HS tiểu học, năm học 2018-2019

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

             Giao Thủy, ngày 22 tháng 10 năm 2018

 

Kính gửi:  Hiệu trưởng các trường tiểu học.

Thực hiện Công văn số 1440/SGD ĐT- GDTH ngày 22/10/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Hội nghị triển khai sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho HS tiểu học, năm học 2018-2019, Phòng Giáo dục và Đào tạo triệu tập giáo viên dạy Mĩ thuật tham dự Hội nghị cấp tỉnh như sau:

  1. Thành phần: Gồm 09 đồng chí (Có danh sách kèm theo).
  2. Địa điểm: Hội trường tầng 1- Sở GD&ĐT Nam Định- Số 165, đường Hùng Vương, TP Nam Định.
  3. Thời gian:   01 buổi (Khai mạc lúc 14h ngày 30/10/2018).
  4. Kinh phí: Thực hiện theo chế độ hiện hành.

Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường có tên trong danh sách kèm theo bố trí cử giáo viên tham dự Hội nghị đúng thời gian, địa điểm, thành phần triệu tập./.

 

Nơi nhận:– Như kính gửi;

– Lưu tổ TH.

KT. TRƯỞNG PHÒNGPHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

(đã kí)

 

 

Phùng Văn Hà

 

 

DANH SÁCH GIÁO VIÊN THAM DỰ HỘI NGHỊ CẤP TỈNH

Thời gian : Chiều ngày 30/10/2018

(Kèm theo giấy triệu số 08 /PGDĐT-TH ngày 22/10/2018)

 

STT Họ và tên Chức vụ Đơn vị công tác
1 Phan Thị Thuỷ Giáo viên Trường TH Giao Châu
2 Vũ Thị Hương Giang Giáo viên Trường TH Giao Thanh
3 Nguyễn Thị Doan Giáo viên Trường TH Giao Lạc
4 Nguyễn Thị Trang Giáo viên Trường TH Giao Xuân
5 Nguyễn Thị Thu Giang Giáo viên Trường TH Bình Hoà
6 Phạm Thị Thanh Nga Giáo viên Trường TH TT Ngô Đồng
7 Đặng Đức Trung Giáo viên Trường TH Giao Nhân
8 Đỗ Thị Thu Giáo viên Trường TH Giao Tiến B
9 Mai Văn Quỳnh Giáo viên Trường TH TT Quất Lâm

 

(Danh sách trên gồm 09 người)