Tin tức

1

GIẤY TRIỆU TẬP DỰ HỘI NGHỊ CẤP TỈNH

UBND HUYỆN GIAO THỦYPHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Số 08 /PGDĐT- TH V/v triệu tập giáo viên tham gia Hội nghị triển khai sân chơi “Ý tưởng trẻ thơ” dành cho HS tiểu học, năm học 2018-2019   CỘNG HOÀ XÃ…