Hoạt động ngoại khóa

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO CHÀO MỪNG KỈ NIỆM NGÀY QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN 22/12/2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC NGÀY HỘI TRẢI NGHIỆM SÁNG TẠO PHÒNG GD & ĐT GIAO THỦY TRƯỜNG TH TT QUẤT LÂM   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                           Quất Lâm, ngày 24 tháng…